YKSILÖ ja RYHMÄTYÖNOHJAUSTA

Kohti parempia tuloksia

Työnohjaus on vuorovaikutukseen perustuvaa keskustelua. Työnohjaajana toimii kokenut ammattilainen joka ohjaavalla keskustelulla edesauttaa työntekijän työssäjaksamista.

Työnohjaus keskittyy työhön, työn ja työntekijän itsensä tutkiskeluun.

Ohjausprosessi on tietoinen, älyllinen, tunneperäinen sekä avoimuuden kehittämiseen pyrkivä. Tavoitteena on työssä kehittyminen ja toiminnan laadun varmistaminen.

Keskeistä on ohjattavan oma-ehtoisuus, aktiivinen ote, vastuullinen sitoutuminen sekä ammatillinen että persoonallinen kehittyminen. Työnohjaus on ohjattavan ja ohjaajan välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa työhän liittyvien kysymysten käsittelyä ja ongelmien ratkaisua. 

Työnohjaus on järjestelmällistä ja tavoitteellista. 

Työnohjauksen tavoitteena on parantaa ohjattavan ammattitaitoa, edistää henkistä ja persoonallista kasvua, auttaa työn ongelmien hallinnassa, ehkäistä rutinoitumista, parantaa stressin hallintaa ja kirkastaa perustehtävää. 

Työnohjauksesta tehdään aina kirjallinen sopimus.
Työnohjaaja ja -ohjattava sopivat myös palautteen antamisesta 
työnohjausprosessin kulusta.
YKSILÖTYÖNOHJAUS, 45min 40€
RYHMÄTYÖNOHJAUS, 1tunti 30min 90€